گاما بوتیرولاکتون

نام محصولگاما بوتیرولاکتون
نام مادهگاما بوتیرولاکتون
نام انگلیسیγ-Butyrolactone
Hydroxybutyricacid lactone
1,4-Butanolide
CAS No.96-48-0
چگالی نسبی1.130
(نقطه جوش (سانتیگراد203
(نقطه اشتعال (سانتیگراد98.3
زمینه های استفادهحلال رزین، ماده واسط، زدودن رنگ و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
20KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما