استونیتریل

نام محصولاستونیتریل
نام مادهاستونیتریل
نام انگلیسیAcetonitrile
Methyl cyanide
Cyanomethane
CAS No.75-05-8
چگالی نسبی0.78
(نقطه جوش (سانتیگراد81.6
(نقطه اشتعال (سانتیگراد9.5
زمینه های استفادهماده اولیه در داروسازی، حلال، استفاده در آنالیز، ماده اولیه برای موادشیمیایی معطر و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
بشکهکانتینرتانکر
160KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired