ایزوپروپیل استات

نام محصولایزوپروپیل استات
نام مادهایزوپروپیل استات
نام انگلیسیIsopropyl acetate
CAS No.108-21-4
چگالی نسبی0.87
(نقطه جوش (سانتیگراد89.5
(نقطه اشتعال (سانتیگراد2
زمینه های استفادهحلال رنگ و جوهر نقاشی، حلال برای واکنش های ارگانیک، و حلال برای جداسازی مواد دارویی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired