دی استون الکل

نام محصولDAA
نام مادهدی استون الکل
نام انگلیسیDiacetone Alcohol
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
CAS No.123-42-2
چگالی نسبی0.94
(نقطه جوش (سانتیگراد167.9
(نقطه اشتعال (سانتیگراد61
زمینه های استفادهحلال رنگ، جوهر گراور، چسب ها، آفت کش ها و ضد باکتری ها، ماده اولیه فیلم عکاسی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG195KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما