ایزوپنتان

نام محصولایزوپنتان
نام مادهایزوپنتان
نام انگلیسیisopentane
ethyl dimethyl methane
2-methylbutane
CAS No.78-78-4
چگالی نسبی0.620
(نقطه جوش (سانتیگراد27.8
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-51
زمینه های استفادهشوینده و ماده میانجی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد ویژه غیر قابل اشتعال
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکه
200L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired