نام انگلیسیSulfolane
Tetrahydrothiophene
1,1-dioxide
CAS No.126-33-0
چگالی نسبی1.261(30/4℃)
(نقطه جوش (سانتیگراد287
(نقطه اشتعال (سانتیگراد177
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما