پروپیلن گلیکول مونو اتیل اتر پروپیونات

نام محصولپروپیلن گلیکول مونو اتیل اتر پروپیونات
نام مادهپروپیلن گلیکول مونو اتیل اتر پروپیونات
نام انگلیسیPropylene glycol monomethyl ether propionate
CAS No.148462-57-1
چگالی نسبی0.95
(نقطه جوش (سانتیگراد161
(نقطه اشتعال (سانتیگراد56
زمینه های استفادهحلال رزین های نیترو سلولوزی، اکریل، اورتان، اپوکسی و غیره، حلال رنگ ها و جایگزین متو آسه (3 متوکسی بوتیل استات)
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
 190KG  

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما