نام انگلیسی1-Ethyl-2-pyrrolidone
CAS No.2687-91-4
چگالی نسبی0.992
(نقطه جوش (سانتیگراد218
(نقطه اشتعال (سانتیگراد91
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما