نام انگلیسیEthyl methyl carbonate
Carbonic acid methyl ethyl
Ethoxyacetic acid
CAS No. 623-53-0
چگالی نسبی1.02
(نقطه جوش (سانتیگراد107
(نقطه اشتعال (سانتیگراد23
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
16KG200KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما