نام انگلیسی3-ethoxypropanoic acid
ethyl ester ethyl 3-ethoxypropionate
CAS No.763-69-9
چگالی نسبی0.95
(نقطه جوش (سانتیگراد169.7
(نقطه اشتعال (سانتیگراد59
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG198KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired