نام انگلیسی3-ethoxypropanoic acid
ethyl ester ethyl 3-ethoxypropionate
CAS No.763-69-9
چگالی نسبی0.95
(نقطه جوش (سانتیگراد169.7
(نقطه اشتعال (سانتیگراد59
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG198KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما