نام انگلیسی1,3-dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-dimethyl-2-imidazolidone
dimethylethyleneurea
CAS No.80-73-9
چگالی نسبی1.056
(نقطه جوش (سانتیگراد220
(نقطه اشتعال (سانتیگراد120
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکه
200KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired