نام انگلیسی1,3-dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-dimethyl-2-imidazolidone
dimethylethyleneurea
CAS No.80-73-9
چگالی نسبی1.056
(نقطه جوش (سانتیگراد220
(نقطه اشتعال (سانتیگراد120
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکه
200KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما