نام انگلیسیDiethyl carbonate
CAS No.105-58-8
چگالی نسبی0.974
(نقطه جوش (سانتیگراد126
(نقطه اشتعال (سانتیگراد25
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
16KG200KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما