نام انگلیسی2-Pyrrolidinone
γ-Butyrolactam
CAS No.616-45-5
چگالی نسبی1.11
(نقطه جوش (سانتیگراد245
(نقطه اشتعال (سانتیگراد129
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکه
220KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما