متیل ایزوبوتیل کتون (MIBK)

نام محصولMIBK
نام مادهمتیل ایزوبوتیل کتون
نام انگلیسیMethyl isobutyl ketone
Isobutyl methyl ketone
CAS No.108-10-1
چگالی نسبی0.802
(نقطه جوش (سانتیگراد118
(نقطه اشتعال (سانتیگراد17
زمینه های استفادهحلال رنگ و جوهر، حلال و شوینده استیل سلولوز و پلاستیک، و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG160KG/165KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired