دی ایزوبوتیل کتون

نام محصولDIBK
نام مادهدی ایزوبوتیل کتون
نام انگلیسیDiisobutyl ketone
2,6-Dimethyl-4-heptanone
CAS No.108-83-8
چگالی نسبی0.81
(نقطه جوش (سانتیگراد168.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد47
زمینه های استفادهحلال رنگ، حلال رزین اپوکسی، استفاده در جداسازی و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG165KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired