دی ایزوبوتیل کتون

نام محصولDIBK
نام مادهدی ایزوبوتیل کتون
نام انگلیسیDiisobutyl ketone
2,6-Dimethyl-4-heptanone
CAS No.108-83-8
چگالی نسبی0.81
(نقطه جوش (سانتیگراد168.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد47
زمینه های استفادهحلال رنگ، حلال رزین اپوکسی، استفاده در جداسازی و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG165KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما