حلال نفتا (نقطه جوش زیاد)

نام محصولحلال نفتا (نقطه جوش زیاد)
نام مادهحلال نفتا (نقطه جوش زیاد)
نام انگلیسیSolvent naphtha
Coal tar naphtha
CAS No.64742-94-5
چگالی نسبی0.88
(نقطه جوش (سانتیگراد190~210
(نقطه اشتعال (سانتیگراد64
زمینه های استفادهحلال برای قطعات فلزی، جوهرها، روکش لعاب های پختنی و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 3
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L170KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired