حلال نفتا (نقطه جوش

نام محصولحلال نفتا (نقطه جوش
نام مادهحلال نفتا (نقطه جوش
نام انگلیسیSolvent naphtha
Coal tar naphtha
CAS No.64742-95-6
چگالی نسبی0.875
(نقطه جوش (سانتیگراد159~183
(نقطه اشتعال (سانتیگراد46
زمینه های استفادهحلال برای مواد شیمیایی کشاورزی، شوینده های قطعات ماشین ها، حلال های رنگ ها، جوهرها و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 3
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L170KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired