حلال نفتا

نام محصولحلال نفتا
نام مادهحلال نفتا
نام انگلیسیSolvent naphtha
Mineral spirit
CAS No.8052-41-3
چگالی نسبی0.791
(نقطه جوش (سانتیگراد154~194
(نقطه اشتعال (سانتیگراد43
زمینه های استفادهحلال هایی برای رنگ های روغنی، رزین های آلکیدی، فنولی و غیره، تینر و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 3
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L200L1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما