نرمال پنتان

نام محصولنرمال پنتان
نام مادهنرمال پنتان
نام انگلیسیPentane
N-Pentane
CAS No.109-66-0
چگالی نسبی0.626
(نقطه جوش (سانتیگراد36.1
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-40
زمینه های استفادهحلال ها، شوینده ها، ماده میانجی، حلال جدا کننده، گرماسنج در دمای پایین و کف ساز برای رزین ترکیبی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد ویژه غیر قابل اشتعال
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکه
200L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired