هگزان نرمال

نام محصولهگزان نرمال
نام مادههگزان نرمال
نام انگلیسیNormalHexane
N-hexane
CAS No.110-54-3
چگالی نسبی0.659
(نقطه جوش (سانتیگراد68.7
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-25
زمینه های استفادهپاک کننده روغن های خوراکی، حلال های پاک کننده، حلال رنگ ها و جوهر ها، حلال برای تست اشتعال، شوینده ها و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L200L1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired