هپتان نرمال

نام محصولهپتان نرمال
نام مادههپتان نرمال
نام انگلیسیNormal Heptane
N-Heptane
CAS No.142-82-5
چگالی نسبی0.69
(نقطه جوش (سانتیگراد98.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-4
زمینه های استفادهحلال رنگ و جوهر، حلال پلینریزاسیون، حلال و چربی زدایی روغن های خوراکی، مورد استفاده برای تست اشتعال، شوینده و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L200L1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired