متیل سیکلوهگزان

نام محصولمتیل سیکلوهگزان
نام مادهمتیل سیکلوهگزان
نام انگلیسیMethylcyclohexane
Hexahydrotoluene
Cyclohexyl methane
MCH
CAS No.108-87-2
چگالی نسبی0.77
(نقطه جوش (سانتیگراد100.9
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-4.3
زمینه های استفادهحلال برای رنگ، جوهر، چسب، مواد غلط گیر، شوینده های قطعات ماشین آلات و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L150KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما