متیل سیکلوهگزان

نام محصولمتیل سیکلوهگزان
نام مادهمتیل سیکلوهگزان
نام انگلیسیMethylcyclohexane
Hexahydrotoluene
Cyclohexyl methane
MCH
CAS No.108-87-2
چگالی نسبی0.77
(نقطه جوش (سانتیگراد100.9
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-4.3
زمینه های استفادهحلال برای رنگ، جوهر، چسب، مواد غلط گیر، شوینده های قطعات ماشین آلات و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L150KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired