ایزواکتان

نام محصولایزواکتان
نام مادهایزواکتان
نام انگلیسیIsooctane
2-methylheptane
CAS No.26635-64-3
چگالی نسبی0.7
(نقطه جوش (سانتیگراد116
(نقطه اشتعال (سانتیگراد9.9
زمینه های استفادهماده اندازه گیری اکتان، شوینده فلزات، جوهرها، حلال جدا کننده و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
18L200L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired