ایزواکتان

نام محصولایزواکتان
نام مادهایزواکتان
نام انگلیسیIsooctane
2-methylheptane
CAS No.26635-64-3
چگالی نسبی0.7
(نقطه جوش (سانتیگراد116
(نقطه اشتعال (سانتیگراد9.9
زمینه های استفادهماده اندازه گیری اکتان، شوینده فلزات، جوهرها، حلال جدا کننده و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
18L200L

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما