اتیل سیکلوهگزان

نام محصولاتیل سیکلوهگزان
نام مادهاتیل سیکلوهگزان
نام انگلیسیEthylcyclohexane
Hexahydroethylbenzene
1-Ethylcyclohexane
Cyclohexylethane
CAS No.1678-91-7
چگالی نسبی0.7879
(نقطه جوش (سانتیگراد131.78
(نقطه اشتعال (سانتیگراد18
زمینه های استفادهحلال و شوینده برای رنگ، جوهر، چسب، مواد غلط گیر، شوینده های قطعات ماشین آلات و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L200L  

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired