اتیل سیکلوهگزان

نام محصولاتیل سیکلوهگزان
نام مادهاتیل سیکلوهگزان
نام انگلیسیEthylcyclohexane
Hexahydroethylbenzene
1-Ethylcyclohexane
Cyclohexylethane
CAS No.1678-91-7
چگالی نسبی0.7879
(نقطه جوش (سانتیگراد131.78
(نقطه اشتعال (سانتیگراد18
زمینه های استفادهحلال و شوینده برای رنگ، جوهر، چسب، مواد غلط گیر، شوینده های قطعات ماشین آلات و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L200L  

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired