سیکلوهگزان

نام محصولسیکلوهگزان
نام مادهسیکلوهگزان
نام انگلیسیCyclohexane
Hexahydrobenzene
Hexanaphtene
CAS No.110-82-7
چگالی نسبی0.778
(نقطه جوش (سانتیگراد80.74(凝固点6.5℃)
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-20
زمینه های استفادهحلال های رنگ ها، رقیق کننده ها، واکس ها، پاک کننده لاستیک برای رنگ کاری
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16L200L1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired