نام انگلیسیTriglyme
Triethylene glycol dimethyl ether
1,1-Di(2-methoxy ethoxy)ethane
2,5,8,11-Tetraoxadodecane
CAS No.112-49-2
چگالی نسبی0.99
(نقطه جوش (سانتیگراد216
(نقطه اشتعال (سانتیگراد111
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
16KG200KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما