نام انگلیسیDimethoxytetraethylenglycol
Dimethoxytetraglycol
CAS No.143-24-8
چگالی نسبی1.01
(نقطه جوش (سانتیگراد275
(نقطه اشتعال (سانتیگراد141
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
16KG200KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما