نام انگلیسیEthylene glycol dimethyl ether
Dimethoxyethyethylene glycol
CAS No.110-71-4
چگالی نسبی0.87
(نقطه جوش (سانتیگراد85.2
(نقطه اشتعال (سانتیگراد4.5
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
15KG180KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما