نام انگلیسیEthylglyme
Ethylene glycol diethyl ether
1,2-Diethoxyethane
Ethane-1,2-diol
CAS No.629-14-1
چگالی نسبی0.85
(نقطه جوش (سانتیگراد121
(نقطه اشتعال (سانتیگراد27
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
بشکه
180KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما