نام انگلیسیEthyldiglyme
Diethylene glycol diethyl ether
1,1'-Oxybis(2-Ethoxyethane)
CAS No.112-36-7
چگالی نسبی0.906 (20/4℃)
(نقطه جوش (سانتیگراد188
(نقطه اشتعال (سانتیگراد71
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
16KG190KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما