نام انگلیسیDipropylene Glycol Dimethyl Ether
CAS No.111109-77-4
چگالی نسبی0.901
(نقطه جوش (سانتیگراد171
(نقطه اشتعال (سانتیگراد56
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکه
15KG180KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما