نام انگلیسیPropyleneglycolmonobutylether
CAS No.5131-66-8
چگالی نسبی0.88
(نقطه جوش (سانتیگراد170
(نقطه اشتعال (سانتیگراد63
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG180KG  

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما