نام انگلیسیPropylene glycol monomethylether
1-methoxyl-2-propanol
CAS No.107-98-2
چگالی نسبی0.923
(نقطه جوش (سانتیگراد121
(نقطه اشتعال (سانتیگراد32.3
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما