نام انگلیسی3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
CAS No.56539-66-3
چگالی نسبی0.927
(نقطه جوش (سانتیگراد174
(نقطه اشتعال (سانتیگراد68
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG185KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما