نام انگلیسیDipropylene glycol methyl ether
CAS No.34590-94-8
چگالی نسبی0.951
(نقطه جوش (سانتیگراد188
(نقطه اشتعال (سانتیگراد75
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفت
16KG

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما