اتیلن گلیکول مونواتیل اتر استات

نام محصولاتیلن گلیکول مونواتیل اتر استات
نام مادهاتیلن گلیکول مونواتیل اتر استات
نام انگلیسیEthyleneglycol monoethyl ether acetate
CAS No.111-15-9
چگالی نسبی1.00
(نقطه جوش (سانتیگراد145
(نقطه اشتعال (سانتیگراد51.5
زمینه های استفادهحلال رنگ و جوهر چاپ، حلال رزین ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG190KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired