دی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر استات

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر استات
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر استات
نام انگلیسیDiethyleneglycol monobutyl ether acetate
CAS No.124-17-4
چگالی نسبی0.980
(نقطه جوش (سانتیگراد246.8
(نقطه اشتعال (سانتیگراد124
زمینه های استفادهحلال رنگ و جوهر چاپ، حلال رزین ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired