دی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر استات

نام محصولدی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر استات
نام مادهدی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر استات
نام انگلیسیDiethyleneglycol monobutyl ether acetate
CAS No.124-17-4
چگالی نسبی0.980
(نقطه جوش (سانتیگراد246.8
(نقطه اشتعال (سانتیگراد124
زمینه های استفادهحلال رنگ و جوهر چاپ، حلال رزین ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
16KG200KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما