متیل t بوتیل اتر

نام محصولMTBE
نام مادهمتیل t بوتیل اتر
نام انگلیسیt-Butyl methyl ether
2-methoxy-2-Methylpropane
CAS No.1634-04-4
چگالی نسبی0.746
(نقطه جوش (سانتیگراد55.2
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-28
زمینه های استفادهعامل افزایش عدد اکتان (خوش سوز کننده)، حلال در داروسازی و تولید روعن گیاهی
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
18L150KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما