اتیلن گلیکول منو اتیل اتر

نام محصولاتیلن گلیکول منو اتیل اتر
نام مادهاتیلن گلیکول منو اتیل اتر
نام انگلیسیEthyleneglycol monoethyl ether
2-Ethoxyethanol
CAS No.110-80-5
چگالی نسبی0.931
(نقطه جوش (سانتیگراد135.6
(نقطه اشتعال (سانتیگراد45
زمینه های استفادهماده پوشش الکترونیکی، جوهر چاپ، حلال رنگدانه
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRمواد شیمیایی خاص کلاس 1
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG190KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired