اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر

نام محصولاتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر
نام مادهاتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر
نام انگلیسیEthyleneglycol monobutyl ether
CAS No.111-76-2
چگالی نسبی0.902
(نقطه جوش (سانتیگراد171.2
(نقطه اشتعال (سانتیگراد63
زمینه های استفادهتنظیم کننده پوشش الکترونیکی، لاک، حلال رزین، تنظیم کننده گران روی، جوهر چاپ و مایع شوینده
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما