متیل استات

نام محصولمتیل استات
نام مادهمتیل استات
نام انگلیسیMethyl acetate
CAS No.79-20-9
چگالی نسبی0.932
(نقطه جوش (سانتیگراد56.9
(نقطه اشتعال (سانتیگراد-9.0
زمینه های استفادهحلال رنگ، جوهر چاپ و چسب ها، جداسازی مواد شیمیایی، مواد شیمیایی معطر
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 1
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG180KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما