3 متوکسی بوتیل استات

نام محصول3 متوکسی بوتیل استات
نام ماده3 متوکسی بوتیل استات
نام انگلیسی3-Methoxybutyl acetate
Butoxyl
CAS No.4435-53-4
چگالی نسبی0.956
(نقطه جوش (سانتیگراد171
(نقطه اشتعال (سانتیگراد62.5
زمینه های استفادهحلال رزین های نیترو سلولوزی، اکریل، اورتان، اپوکسی و غیره، حلال رنگ ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG190KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired