3 متوکسی بوتیل استات

نام محصول3 متوکسی بوتیل استات
نام ماده3 متوکسی بوتیل استات
نام انگلیسی3-Methoxybutyl acetate
Butoxyl
CAS No.4435-53-4
چگالی نسبی0.956
(نقطه جوش (سانتیگراد171
(نقطه اشتعال (سانتیگراد62.5
زمینه های استفادهحلال رزین های نیترو سلولوزی، اکریل، اورتان، اپوکسی و غیره، حلال رنگ ها
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
15KG190KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما