ترت بوتانول

نام محصولترت بوتانول
نام مادهترت بوتانول
نام انگلیسیt-Butanol
t-Butyl alcohol
CAS No.75-65-0
چگالی نسبی0.789
(نقطه جوش (سانتیگراد82.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد11.1
زمینه های استفادهحلال رنگ های روغنی و آبی، کمک حلال برای استیل سلولوز، نیترو سلولوز و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
13KG155KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired