ترت بوتانول

نام محصولترت بوتانول
نام مادهترت بوتانول
نام انگلیسیt-Butanol
t-Butyl alcohol
CAS No.75-65-0
چگالی نسبی0.789
(نقطه جوش (سانتیگراد82.4
(نقطه اشتعال (سانتیگراد11.1
زمینه های استفادهحلال رنگ های روغنی و آبی، کمک حلال برای استیل سلولوز، نیترو سلولوز و غیره
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
13KG155KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما