نرمال پروپیل الکل

نام محصولNPA
نام مادهنرمال پروپیل الکل
نام انگلیسیn-Propyl alcohol
1-Propanol
CAS No.71-23-8
چگالی نسبی0.804
(نقطه جوش (سانتیگراد97.2
(نقطه اشتعال (سانتیگراد15
زمینه های استفادهتنظیم کننده روغن ترمز، حلال رنگ و ورنی و جوهر، محلول ضد عفونی کننده و ضد باکتری
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالالکل ها
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG165KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

  Company NameRequired

  Your NameRequired

  e-mail addressRequired

  Phone NumberRequired

  SubjectRequired

  MessageRequired