ایزو بوتانول

نام محصولایزو بوتانول
نام مادهایزو بوتانول
نام انگلیسیiso-Butanol
Iso Butyl alcohol
CAS No.78-83-1
چگالی نسبی0.806
(نقطه جوش (سانتیگراد108
(نقطه اشتعال (سانتیگراد28
زمینه های استفادهحلال رنگ و جوهر، حلال برای سنتز ارگانیک
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 2
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالحلال های ارگانیک کلاس 2
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی
پیت نفتبشکهکانتینرتانکر
14KG160KG1000L 

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired