نام انگلیسی3-Phenoxybenzyl alcohol
CAS No.13826-35-2
چگالی نسبی1.149
(نقطه جوش (سانتیگراد300
(نقطه اشتعال (سانتیگراد113
مقررات دسته بندی GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالمواد نفتی غیر قابل حل در آب کلاس 3
قانون GHS ژاپن درباره مواد قابل اشتعالغیر قابل اعمال
مقررات PRTRغیر قابل اعمال
مدل بسته بندی

دارای محدودیت قانونی براساس مقررات ژاپن※

تماس با ما

Company NameRequired

Your NameRequired

e-mail addressRequired

Phone NumberRequired

SubjectRequired

MessageRequired